* چرا بوستان دانایی ؟ * ثبت نامی های جدید * ثبت نام سال 1401-1400 آغاز شد
: اخبار فوری

کلاسهای هوشمندکلاسهای هوشمند

تولید محتواهای آموزشی توسط آموزگار و خود دانش آموز با توجه به پیشرفت تکنولوژی و در دسترس بودن همگانی اینترنت و شبکه های اجتماعی بر خود لازم دانستیم که استفاده صحیح و قابل استفاده از رایانه و شبکه های اجتماعی را سرلوحه . آموزشی خود قراردهیم دانش آموزان از ابتدای تحصیل باید کار با کامپیوتر را به عنوان ابزار یادگیری در اختیار گیرند و هدف ما از ایجاد تکالیف الکترونیکی این است که مطالب درسی توسط دانش آموز در کامپیوتر تولید محتوا شود .