* چرا بوستان دانایی ؟ * ثبت نامی های جدید * ثبت نام سال 1401-1400 آغاز شد
: اخبار فوری

اردوهای ورزشی ، علمی و تفریحیاردوهای ورزشی ، علمی و تفریحی

برگزاری اردوهای ورزشی ، علمی و تفریحی به صورت منظم و با توجه به دروس ورزش ، علوم و همچنین اردوهای شاد و جذاب میباشد .

اردوهای ورزشی ، علمی و تفریحی

برگزاری اردوهای ورزشی ، علمی و تفریحی به صورت منظم و با توجه به دروس ورزش ، علوم و همچنین اردوهای شاد و جذاب میباشد .